Algemene voorwaarden Workshop

 

ONDERNEMINGSGEGEVENS

AS buro

Desire Waelkensstraat 66, 9700 Oudenaarde

info@as-buro.be

0494 94 01 86

Ondernemingsnummer: 0707.801.872

TOEPASSELIJKHEID

Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van AS buro zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle andere algemene voorwaarden worden als onbestaande beschouwd.

Wanneer de klant zich inschrijft via de Calendly module voor een workshop, wordt er automatisch een factuur opgemaakt.

BETALING

De factuur wordt aan de klant bezorgd via e-mail of post.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest van 10%/jaar verschuldigd zijn op het factuurbedrag. Tevens is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd ten belope van 10%, met een minimum van 125,00 EUR.

Onafhankelijk van wat voorafgaat, behoudt AS BURO zich het recht voor om, ingeval van laattijdige betaling, de werken op te schorten, stop te zetten, het contract te verbreken lastens de schuldenaar of de goederen terug te nemen.

De factuur dient betaald te zijn voor je kan deelnemen aan de workshop

WORKSHOP

AS BURO is en blijft de enige en exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendommen voor deze workshop. Alle rechten voorbehouden in de ruimste zin van de wet. Niets uit deze workshop mag gekopieerd worden of gebruikt worden voor verkoop in eigen naam.

AANSPRAKELIJKHEID

Klachten of schade aan de geleverde goederen dienen binnen de 2 dagen te worden gemeld op het e-mailadres info@as-buro.be .

AS buro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van eender welke aard van de geleverde producten die rechtstreeks aan de klant worden bezorgd door derden (drukkerij, koerierdienst) en schade omwille van foutieve informatie waarvoor de klant verantwoordelijk is.

Wel zal AS buro samen met de klant op zoek gaan naar een passende oplossing wanneer er schade wordt vastgesteld bij de klant.

AUTEURSRECHT

Op alle diensten en producten van AS buro rust er auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele manier worden openbaar gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming.

Indien u graag een ontwerp van AS buro wilt gebruiken moet er ook altijd, na schriftelijke toestemming, de naam vermeld worden : © AS buro.

Indien dit toch gedaan wordt zonder toestemming wordt een compensatie in rekening gebracht die in de verhouding staat tot de ontwerpkost.

TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Oudenaarde.