Boek nu voor najaar ’23

Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Algemeen en definities

1.1 An-Sofie De Staercke, éénmanszaak, gevestigd te Desiré Waelkensstraat   66, 9700   Oudenaarde ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0707.801.872 (handelend onder de commerciële naam “AS Buro”).

E-mailadres: info@as-buro.be

 

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2) Dienst(en): Branding trajecten, Branding strategie, workshops, etc. 

(3) Dienstverlener: AS Buro

(4) Cliënt: De ondernemer, éénmanszaak of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met  en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(5) Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)

(6) Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de Offerte door de Cliënt of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst 

(7) Partijen: De Dienstverlener en de Cliënt samen

(8) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(9) Website: www.as-buro.be

 

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. 

2.2 De algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de Cliënt. Elke opdracht of aanvraag voor een Dienst impliceert de integrale aanvaarding vanwege de Cliënt en de afstand zich op zijn/haar eigen algemene voorwaarden te beroepen. 

 

Artikel 3. Verbintenissen

3.1  AS Buro is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of Diensten verlenen. 

3.2 Van de Cliënt wordt verwacht dat zij AS Buro stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst. 

3.3 Wij mogen, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, onze Diensten ten aanzien van jou geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als jij jouw betalingsverplichtingen, andere verplichtingen (zoals het aanleveren van de vereiste informatie) of jouw verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

 

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1  AS Buro zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht. 

 

Artikel 5. Geldigheid Offertes

5.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte. Na afloop van deze termijn kan je de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.

5.2 Indien de Cliënt beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, dient er een nieuwe Overeenkomst te worden afgesloten.  

 

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 AS Buro zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatste, tenzij anders aangegeven.  

6.2 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. Jij kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij ons met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 150 EUR (exclusief BTW). 

6.3. Wij kunnen niet aan onze Offerte worden gehouden indien jij redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

6.4 AS Buro verbindt zich ertoe de Cliënt voorafgaandelijk in te lichten indien enige wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen met zich meebrengt. 

6.5 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien de Cliënt vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de factuur niet op. 

6.6 Op het ogenblik dat de Cliënt zich inschrijft voor een workshop of een Dienst aankoopt dient zij de volledige prijs te betalen, tenzij er voor een specifieke Dienst de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen. Na inschrijving ontvangt de Cliënt een BTW conforme factuur. 

6.7 Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn ten belope van de wettelijke interestvoet vermeerderd met 5%, zonder dat die interest lager kan zijn dan 10%, en dit voor elke reeds begonnen maand. Daarnaast is AS Buro bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan. Vanaf de eerste aangetekende ingebrekestelling is AS Buro gerechtigd om een forfaitair schadebeding aan Cliënt toe te passen. Deze is gelijk aan 10% van de onbetaalde factuur (of facturen) en beloopt tenminste 100 EUR per factuur, niettegenstaande het recht van AS Buro om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Cliënt.

 

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst 

7.1 De overeenkomst tussen AS Buro en de Cliënt is van bepaalde duur en zal aflopen wanneer de Dienst volledig geleverd werd, tenzij anders overeengekomen. 

7.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Cliënt de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en AS Buro om die reden de samenwerking stopzet, dan dient het totale saldo van de factuur van AS Buro wel nog te worden betaald. 

 

Artikel 8. Branding trajecten

8.1 Wanneer de Cliënt ervoor opteert te starten met een branding traject m.a.w. de Offerte aanvaardt, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige prijs, tenzij anders overeengekomen. Indien de Cliënt het traject voortijdig eindigt geeft dit geen recht op een (gedeeltelijke) compensatie. 

8.2 AS Buro kan vrij bepalen waar de Diensten zullen worden geleverd en of ze al dan niet online zullen geleverd worden. Jij erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de Overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van ons. 

8.3 Bij aanvang van het branding traject zal de Dienstverlener in overleg met de Cliënt een tijdlijn meegeven met daarin de timing van alle aspecten van de samenwerking en het traject (de “Tijdlijn”).  

8.4 De Cliënt zal de gevraagde informatie tijdig ter beschikking te stellen. De Cliënt staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

8.5 Wanneer de Cliënt niet of niet tijdig de nodige informatie beschikbaar stelt of het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert, en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Cliënt. 

8.6 Bij aankoop van het branding traject zal er steeds in de Tijdlijn worden voorzien hoelang het traject zal duren. Een uitloop van 2 weken is toegestaan. Indien door de Cliënt deze tijd werd overschreden mag AS Buro bijkomende kosten in rekening brengen, i.e. aan een uurtarief van 150 EUR (excl. BTW). 

Artikel 9. Workshops

9.1 Indien jij niet kan deelnemen aan de workshop, wordt verwacht dat jij dit spoedig meedeelt aan ons. Tot 10 dagen voor de geplande workshop kan jij deze kosteloos annuleren en voorzien wij in de terugbetaling van het betaalde bedrag. Laattijdige annuleringen zullen niet worden terugbetaald. 

9.2 Indien omwille van een overmachtssituatie in hoofde van AS Buro de workshop niet kan doorgaan, zullen wij alsnog trachten de activiteit te laten doorgaan van zodra weer mogelijk. Indien jij dan niet kan deelnemen, zorgen wij voor de terugbetaling van het betaalde bedrag.

9.3 Per workshop zullen wij aangegeven hoeveel deelnemers er minimaal dienen deel te nemen om de workshop te laten doorgaan. Wij zullen jou tijdig laten weten indien de workshop al dan niet zal doorgaan. Indien de workshop niet zal doorgaan, zullen wij in eerste instantie een nieuwe datum voorzien, indien jij dan niet beschikbaar bent zullen wij zorgen voor de terugbetaling van het betaalde bedrag. 

 

Artikel 10. Annulering of laattijdige aanvang van de afspraak in het kader van de branding trajecten

10.1 Indien de Cliënt niet kan deelnemen aan een afspraak wegens ziekte of overmacht, wordt verwacht dat hij/zij dit spoedig meedeelt aan AS Buro. Alle afspraken dienen uiterlijk 72 uur van tevoren te worden afgezegd, anders zal de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdens een traject kan de Cliënt slechts éénmaal kosteloos een afspraak verzetten. Wanneer de Cliënt eenzelfde afspraak meermaals verzet of reeds 1 afspraak tijdens een traject in onderling overleg heeft verzet en een tweede afspraak wenst te verzetten, zal de Cliënt AS Buro dienen te vergoeden voor deze afspraak (aan het geldend uurtarief).

10.2 Indien de Cliënt – zonder voorafgaande verwittiging – te laat komt op een afspraak, wordt de duur van de afspraak niet verlengd en zal de volledige prijs van de opdracht verschuldigd blijven.

10.3 Indien de Cliënt na aankoop (i.e. aanvaarding van de Offerte) het branding traject annuleert, behoudt AS Buro zich het recht voor om reeds het geleverde werk en daarenboven een schadevergoeding aan te rekenen die 40% bedraagt van de totale prijs van het aangekocht branding traject.

 

Artikel 11. Opschorting van de overeenkomst

11.1 AS Buro behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de Cliënt passende waarborgen te eisen indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering van Overeenkomst bemoeilijken en/of onmogelijk maken of indien de Cliënt niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 In het uitzonderlijke geval kan AS Buro geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van haar wil waardoor zij haar Diensten geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip zal kunnen leveren. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

 

Artikel 13. Geheimhouding

13.1 Wij verplichten ons tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Cliënt te beschermen. De Cliënt zal zonder onze toestemming aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze of de Offerte.

13.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendom

Bepalingen inzake branding trajecten

14.1 Tenzij anders overeenkomen tussen Partijen en met uitzondering van de afbeeldingen, foto’s en de informatie expliciet aangeleverd door de Cliënt, blijven alle ontwerpen, designs, afbeeldingen de intellectuele eigendom van de Dienstverlener. De Klant ontvangt uitdrukkelijk een gebruikslicentie van de Dienstverlener om haar werk aan te wenden voor privégebruik of in het kader van haar eigen onderneming. 

14.2 Het is de Cliënt niet toegestaan om zelf wijzigingen aan te brengen aan de aangeleverde werken.

14.3 De opgeleverde werken mogen steeds door AS Buro gebruikt worden voor haar portfolio, website en/of andere commerciële of communicatieve doeleinden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende afspraken tussen AS Buro en de Cliënt.

Bepalingen inzake workshops

14.4 Door zich in te schrijven voor een workshop aanvaardt de Cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van AS Buro en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden of in eigen professionele praktijk (zonder dit te commercialiseren).

14.5 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

14.6 Indien er een schending werd vastgesteld, zal er een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend ten bedrage van 2.500 EUR, onverminderd het recht van AS Buro om een hogere schadevergoeding te eisen indien de reëele schade hoger ligt. 

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 AS Buro kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. 

15.2De Overeenkomst bevat voor ons steeds inspannings-verplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Wij zullen uiteraard onze uiterste best doen om onze Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt.

15.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 

15.4 Wij werken alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout. 

15.5 Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld indien wij onze Diensten niet kunnen leveren omwille van overmacht. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

15.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou zijn verstrekt. 

15.7 Wij hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het maximumbedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is beperkt tot het bedrag van de prijs van de aangekochte Dienst zoals opgenomen in de Offerte. 

15.8 AS Buro kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de Diensten die werd aangeleverd door de Cliënt of aangestelde van de Cliënt. 

 

Artikel 16. Vrijwaring

16.1. Jij als Cliënt vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde Diensten.

 

Artikel 17. Gegevensbeschermingsbeleid

17.1 AS Buro is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

17.2 Voor meer informatie verwijst AS Buro naar haar Privacyverklaring op de Website die integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 18. Volledigheid en nietigheid

18.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en AS Buro en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 

18.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

19.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.

 

Artikel 20. Klachten

20.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door AS Buro en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan AS Buro. Het uiten van een klacht de Cliënt ontslaat hem op zichzelf niet van zijn/haar betalingsverplichting.

 

Artikel 21. Vragen en opmerkingen

21.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft, kan deze steeds contact opnemen met info@as-buro.be. AS Buro stelt het op prijs om eventuele vragen of opmerkingen omtrent haar dienstverlening te ontvangen.  

 

Versie 20 augustus 2022