Algemene voorwaarden

 

ONDERNEMINGSGEGEVENS

AS buro

Desire Waelkensstraat 66, 9700 Oudenaarde

info@as-buro.be

0494 94 01 86

Ondernemingsnummer: 0707.801.872

TOEPASSELIJKHEID

Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van AS buro zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle andere algemene voorwaarden worden als onbestaande beschouwd.

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Bij mondelinge overeenkomsten wordt alles nog eens schriftelijk bevestigd.

OFFERTE

Een offerte wordt vrijblijvend opgemaakt en is 30 dagen geldig. Andere afspraken rond de geldigheid van een offerte op maat worden daarop weergegeven.

VOORSCHOT

Een opdracht wordt pas aangevat na het ontvangen van een voorschot. Het voorschotbedrag varieert naargelang de totaalprijs van de bestelling en is minimaal 100,00 EUR.

Na akkoord rondom het voorschotbedrag wordt een factuur opgemaakt voor de vereffening van het bedrag. Het voorschot wordt op de eindfactuur in mindering gebracht.

UITVOERING

De uitvoering wordt gestart na betaling van het voorschot.

Om de uitvoering te kunnen starten dient de opdrachtgever alle gevraagde gegevens te bezorgen aan AS buro. Indien de gevraagde informatie laattijdig wordt aangeleverd door de klant, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kan laattijdige oplevering niet ten laste gelegd worden aan AS buro.

Drukwerk gaat nooit in druk zonder de goedkeuring van de klant. Klant dient een schriftelijke goedkeuring te geven voor alles wordt doorgestuurd naar de drukkerij. Ook zal er eerst een eindfactuur opgemaakt worden met alle drukkosten. Deze dient eerst te worden voldaan alvorens de documenten worden verstuurd naar de drukkerij.

VOORTIJDIGE BEËINDIGING

Indien de klant de overeenkomst voortijdig verbreekt en de uitvoering van de bestelling reeds aangevat werd, wordt het vastgestelde voorschotbedrag ingehouden en wordt het resterend werk volgens uurtarief (50,-) aangerekend. Dit zal nooit de afgesproken prijs zoals op de offerte overschrijden.

Annulering van drukwerk is enkel mogelijk indien er nog geen drukwerk werd besteld bij de drukkerij.

BETALING

De factuur wordt aan de klant bezorgd via e-mail of post.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest van 10%/jaar verschuldigd zijn op het factuurbedrag. Tevens is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd ten belope van 10%, met een minimum van 125,00 EUR.

Onafhankelijk van wat voorafgaat, behoudt AS BURO zich het recht voor om, ingeval van laattijdige betaling, de werken op te schorten, stop te zetten, het contract te verbreken lastens de schuldenaar of de goederen terug te nemen.

Voor levering van producten wordt er eerst een factuur naar de klant verstuurd. Indien de totaalfactuur niet werd betaald, worden bestelde producten niet geleverd.

MEERWERKEN

Ieder meerwerk zal worden uitgevoerd in regie aan 50,00 EURO per uur en meer eventuele kosten.

WEBSHOP

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief alle verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AS buro niet.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door AS buro. AS buro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

LEVERING

Correcte en tijdige levering van de bestelde producten worden gegarandeerd indien de nodige informatie tijdig werd aangeleverd. De aangegeven levertermijnen zijn ter indicatie en zijn steeds afhankelijk.

Indien er sprake is van verzuim door derden van wie de levering afhankelijk is, kan AS buro niet aansprakelijk worden gesteld. Ophaling en verzending zijn steeds mogelijk maar afhankelijk van het gekozen product.

AANSPRAKELIJKHEID

Klachten of schade aan de geleverde goederen dienen binnen de 2 dagen te worden gemeld op het e-mailadres info@as-buro.be .

AS buro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van eender welke aard van de geleverde producten die rechtstreeks aan de klant worden bezorgd door derden (drukkerij, koerierdienst) en schade omwille van foutieve informatie waarvoor de klant verantwoordelijk is.

Wel zal AS buro samen met de klant op zoek gaan naar een passende oplossing wanneer er schade wordt vastgesteld bij de klant.

AUTEURSRECHT

Op alle diensten en producten van AS buro rust er auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele manier worden openbaar gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming.

Indien u graag een ontwerp van AS buro wilt gebruiken moet er ook altijd, na schriftelijke toestemming, de naam vermeld worden : © AS buro.

Indien dit toch gedaan wordt zonder toestemming wordt een compensatie in rekening gebracht die in de verhouding staat tot de ontwerpkost.

WEBSITE

Op iedere website die ontworpen wordt door AS buro komt er onderaan de website in de onderste balk (footer) de tekst ‘ Ontwerp door AS buro’ te staan met een link naar de website van AS buro. Deze mag niet verwijderd worden zolang u gebruik maakt van het ontwerp van AS buro.

TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Oudenaarde.